DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT – CBTT Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022