DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT-CBTT về việc cử ứng viên tham gia bầu làm TCHĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 11-2022

PXT-CBTT về việc cử ứng viên tham gia bầu làm TCHĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 11-2022

HINH CK

PXT-CBTT về việc cử ứng viên tham gia bầu làm TCHĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 11-2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT về việc cử ứng viên tham gia bầu làm TCHĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 11-2022