DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm:

  1. Công bố thông tin: 491- CBTT dieu le va to chuc hoat dong va Quy che quan tri noi bo Cong ty PXT
  2. Điều lệ tổ chức và hoạt động: DIEU LE TO CHUC VA HOAT DONG CUA cONG TY DOBC
  3. Quy chế quản trị nội bộ: Quy che noi bo ve quan tri cua Cong ty DOBC nam 2018