DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Thư viện ảnh » Hình ảnh hoạt động