DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tuyển dụng » Thông báo tuyển dụng vị trí Quản lý mua sắm đấu thầu

Thông báo tuyển dụng vị trí Quản lý mua sắm đấu thầu

 

A/ Position Summary / Bảng tóm tắt chức danh công việc

Position Title

Chức danh công việc

Project Procurement Management.

(Cho các chức danh Procurement Manager/Deputy Procurement Manager)

Position Number

Mã số chức danh công việc

 

 Section/Department

Bộ phận/Phòng ban

PMT/Commercial Dept

Ban QLDA / Phòng Thương mại

Level

Cấp độ

I

Location

Nơi làm việc

Vũng Tàu

Key Relationships

Các mối quan hệ chính

Internal/ Nội bộ

External/ Bên ngoài

Director/Giám đốc Công ty

Deputy managing Director/Phó Giám đốc Phụ trách/

Project Manager/ Giám đốc dự án

Commercial Manager/Trưởng Bộ phận

Không giới hạn

 

 

B. Position Purpose/ Mục đích chức danh công việc

Managing and implement project procurement (not limited to)/Quản lý và thực hiện công tác mua sắm cho dự án của Công ty:

§  Set up project procurement procedure, procurement planning / Lập qui trình mua sắm dự án, kế hoạch triển khai thực hiện mua sắm.

§  Manage and organize directly project purchasing /Trực tiếp tổ chức công tác mua sắm cho dự án.

§  Draft and review PO/contract, negotiate pricing contracts with local and international subcontractors, suppliers/ Tổ chức soạn thảo, tham gia đàm phán và ký kết hợp đồng với các nhà thầu/nhà cung cấp trong nước và quốc tế.

§  Ensure compliance to project budgets and provide analysis of deviations/Đảm bảo công tác mua sắm được kiểm soát theo kế hoạch ngân sách đã được phê duyệt và đưa ra được những phân tích cho những sai lệch về giá.

§  Control and monitor the project implementation process by subcontractors and suppliers to ensure quality and delivery of goods to be committed in contract / Theo dõi và kiểm soát quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu/nhà cung cấp, đảm bảo tiến độ và chất lượng hàng hóa/dịch vụ được giao đúng với cam kết.

§  Maintain relationship with long-term subcontractors and suppliers. Establish new relationships with subcontractors and suppliers to ensure adequate resources for all projects and to continually improve pricing and quality of work /Đảm bảo mạng lưới các nhà cung cấp đầy đủ, đồng thời tìm kiếm các nhà cung cấp mới để đảm bảo nguồn cung cho các dự án và ngày càng cải thiện chất lượng và giá cả hàng hóa.

§  Handle change order requests and assist in setting invoice or contract disputes /Xử lý các yêu cầu thay đổi và giải quyết các tranh chấp (nếu có) trong hợp đồng.

§  Report and ensure all qualified documentary of goods on project request to be submitted by subcontractors and suppliers / Báo cáo và hoàn thiện các hồ sơ chứng từ hàng hóa theo yêu cầu của dự án.

 

C/ Job Specification (Knowledge, Qualification, Skills and Experience)

Đặc tính công việc (Kiến Thức, Bằng Cấp, Kỹ Năng và Kinh Nghiệm)

Knowledge/Kiến thức

§  Knowledge in drafting, negotiation and contract management in English & Vietnamese/ Kiến thức về soạn thảo, đàm phán, và quản lý hợp đồng bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

§  Knowledge in Incoterms 2000, 2010; logistic chain managerment, custom clearance, tax authority, etc.  / Kiến thức về Incoterms 2000, 2010; về chuỗi cung ứng hậu cần, thủ tục thông quan, thuế quan, v.v

§  Knowledge of contract legality in Vietnam and oversea/ Hiểu biết về pháp lý hợp đồng theo Quy định Việt Nam và quốc tế.

§  Knowledge of Cost control/ Kiến thức về quản lý chi phí dự án.

§  Priority knowledge in EPC projects, in Oil & Gas industry/ Ưu tiên cho các ứng viên có kiến thức trong các dự án EPC, đặc biệt công nghiệp Dầu khí.

Qualifications/ Bằng cấp

 • University degree in Commerce/Economics/Business administration/ Tốt nghiệp các trường đại học kỹ thuật: Thương mại/Kinh tế/QTKD.
 • Professional Certificates / Các chứng chỉ đào tạo chuyên nghành.

 

Skills/ Kỹ năng

 • Excellent 04 English language skills./ Sử dụng thành thạo tiếng Anh 04 kỹ năng.
 • Good in computer, MS office/ Thành thạo kỹ năng sử dụng máy tính., MS office.

Ability/ Khả năng

 • Excellent negotiation skill/ Đàm phán hợp đồng.
 • Excellent communication skill and problem solving abilities/ Kỹ năng giao tiếp và xử lý tranh chấp với nhà cung cấp.
 • Contract management/ Quản lý hợp đồng.
 • Management skill/ Lãnh đạo.

 

Experience (if any)/ Kinh nghiệm (nếu có)

 • Experiences in commerce/project purchasing/contract management/ Kinh nghiệm trong thương mại, mua sắm dự án, quản lý hợp đồng.
 • Priority experiences in oil&gas industry EPC project/ Ưu tiên kinh nghiệm trong các dự án có yếu tố nước ngoài đặc biệt là EPC dự án dầu khí & công nghiệp.
 • Priority experiences in import/export trading with oil&gas equipment and material/ Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thiết bị và vật tư dầu khí.
 • 5 years experiences, 02 years in oil&gas industry at least/ Ít nhất 05 năm kinh nghiệm và 02 năm trong lĩnh vực xây lắp Dầu khí.

Training/ Đào tạo

Job training/ Theo công việc.

 • Formal regular, training (if necessary)/ Đào tạo định kỳ, chính quy (nếu cần).
 • Internal training or self-training (Company pays if necessary)/ Đào tạo nội bộ hoặc tự đào tạo (Công ty sẽ trả phí nếu mục đích phục vụ công việc)

BENEFITS & WELFARE / LỢI ÍCH

 • Salary: Negotiable and competitive

Lương bổng: Đàm phán / cạnh tranh

 

GENERAL INFORMATION

 • Work Location: Vung Tau City (Ba Ria – Vung Tau Province)

Nơi làm việc: Thành Phố Vũng Tàu

 • Working hours: From 07:30 AM to 05:00 PM

Giờ làm việc: Từ 07h30 đến 17h00

 • Duration for applicaton: From March 30st 2017  to April 30st 2017

Thời gian nộp Hồ sơ: Từ ngày 30/03/2017 đến 30/04/2017

 

APPLICATION’S COMPONENTS/ THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

 • Postion Title

Chức danh công việc

 • Curiculumn vitae

Sơ yếu lý lịch

 • Application letter

Đơn ứng tuyển

 • Scanned/copy certificates of personal capability documents

Bản Copy hoặc Scan của các chứng chỉ liên quan hồ sơ năng lực cá nhân

 • Language: English

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

CONTACT INFORMATION:

Tới:                  Phòng Tổ chức Hành chính

To:                   Admin. and Organization Department

 

Địa chỉ:            Số 35G, đường 30/4, Phường 09, Thành phố Vũng Tàu
Address:          No. 35G, 30/4 Street, Ward.9, Vung Tau City

 

Điện thoại:      0643.835888/ 0643.835887; Line: 145 (Ms.Lan)

Tel:                  0643.835888/ 0643.835887; Line: 145 (Ms.Lan)

Fax:                 0643.835883/ 0643.835884   
Email:              lan.lt@pvc-pt.vn/lan.pvc@gmail.com