DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tuyển dụng » Thông báo tuyển dụng vị trí Phó quản lý Dự án

Thông báo tuyển dụng vị trí Phó quản lý Dự án

 

For Deputy Project Manager Candidate

A/ Position Summary / Bảng tóm tắt chức danh công việc

Position Title

Chức danh công việc

Deputy Project Manager

Phó quản lý Dự án

Position Number

Mã số chức danh công việc

 

 Section/Department

Bộ phận/Phòng ban

Ban QLDA / Phòng Quản lý Dự án

Project Management Board/ Project Management Office

Level

Cấp độ

I

Location

Nơi làm việc

Vũng Tàu

Vung Tau City

Key Relationships

Các mối quan hệ chính

Internal/ Nội bộ

External/ Bên ngoài

Director/                          Giám đốc Công ty

Deputy Director/                Phó Giám đốc Phụ trách

Project Manager/                 Giám đốc dự án

Commercial Manager/ Trưởng Bộ phận

No limited/

Không giới hạn

 

 

B. Position Purpose/ Mục đích chức danh công việc

Tham gia trực tiếp vào các Hoạt động đấu thầu của Công ty:

Involve directly in organization bidding activities:

§  Tham gia vào tiếp thị dự án nếu được yêu cầu

Involve in marketing activities if required

§  Tham gia vào nghiên cứu Hồ sơ mời thầu

Involve in study and clarify RFQ/RFP/ITB

§  Tham gia vào điều phối/ hoàn thiện Hồ sơ mời thầu

Involve in Bid coordination and Bid finalization

§  Tham gia vào đàm phán Họp đồng

Contract negotiation activities

§  Các hoạt động khác liên quan: Với các bộ phận bên ngoài như các đối tác liên danh/ liên kết…

Activities related project bidding: stakeholder engagement…

Quản lý Dự án/ Project Management:

§  Tham gia trực tiếp điều phối giai đoạn Khởi động cho dự án

Project coordination in Project initiating phase

§  Lên kế hoạch triển khai dự án và trình phê duyệt.

Perform Project Execution Plan and get approval.

§  Điều phối các Bộ phận hoàn thiện các kế hoạch triển khai dự án liên quan.

Coordinate other disciplines for performing related project execution plan.

§  Trực tiếp tham gia triển khai thực hiện cho dự án.

Involve directly in Project Execution Phase

§  Theo dõi và kiểm soát quá trình thực hiện dự án.

Monitor and Control Project Execution

§  Báo cáo và hoàn thiện các hồ sơ dự án theo chính sách của Công ty.

Project Report and follow up organization process asset

§  Đóng dự án theo yêu cầu của Chủ đầu tư và Công ty.

Close Project comply with Client and Company requirements

C/ Job Specification (Knowledge, Qualification, Skills and Experience)

Đặc tính công việc (Kiến Thức, Bằng Cấp, Kỹ Năng và Kinh Nghiệm)

Knowledge/Kiến thức

§  Hiểu biết về đấu thầu và Luật đấu thầu theo Quy định Việt Nam.

Acknowledgement on bidding and bidding law in term of Vietnam Regulations

§  Kiến thức về lĩnh vực xây lắp Dầu khí.

Acknowledgement on Oil and Gas Field

§  Đàm phán, ký kết hợp đồng và hiểu biết cơ bản về pháp luật hợp đồng

Contract Negotiation Skills and acknowledgement on Contract Law

§  Quản lý chi phí và quản lý dự án.

Project cost management and project management

§  Ưu tiên cho các ứng viên đã có kinh nghiệm trong các dự án EPC, đặc biệt EPC Dầu khí.

EPC contract experience, in particular of Oil & Gas Project is advantage

§  Lập kế hoạch triển khai dự án

Experience in Project Execution Plan

§  Quản lý hợp đồng.

Contract management.

§  Sử dụng thành thạo MS office

Good MS office Skills

§  Kỹ năng trong sử dụng tiếng Anh: thành thạo 04 kỹ năng

Excellent 04 English language skills.

§  Ưu tiên cho các ứng viên đã từng tham gia soạn thảo các nội dung bằng tiếng Anh trong các dự án nước ngoài.

Experience in Contract Compilation in English is advantage.

Qualifications/ Bằng cấp – chứng chỉ

§  Tốt nghiệp các trường đại học kỹ thuật hoặc chuyên nghành QLDA: Ưu tiên Bách Khoa/ Xây dựng

Graduate technical university or formal project management: HUT and NUCE highly desirable

§  Các chứng chỉ nghề được đặc biệt quan tâm

Professional Certificates is highly desirable

§  Các chứng chỉ về đào tạo nghề.

Certificates of completion in professional training courses.

§  Chứng chỉ Quản lý dự án chuyên nghiệp PMP do PMI cấp hoặc PRINCE II do AXELOS được cân nhắc

Project Management Professional (PMP) certified by PMI or PRINCE II certified by AXELOS is considerable

Skills/ Kỹ năng

 • Khả năng đọc hiểu ITB/ Hợp đồng tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Ability to read, comprehend ITB and contract in Vietnamese and English.

 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh 04 kỹ năng.

Excellent 04 English language skills.

 • Kỹ năng Autocad; Microsoft Office, MS project and Primavera P6.

Skilled in Autocad; Microsoft Office, MS project and Primavera P6

 • Kỹ năng về đấu thầu.

Skilled in bidding activities and process.

 • Kỹ năng về quản lý dự án

Skilled in project management and process.

Ability/ Khả năng

 • Quản lý dự án

Project Management Ability

 • Quản lý hợp đồng

Contract Management Ability

 • Lãnh đạo

Leadership

 

Experience (if any)/ Kinh nghiệm (nếu có)

 • Kinh nghiệm trong Quản lý dự án

Experience in Project Management

 • Ưu tiên kinh nghiệm trong các dự án nước ngoài đặc biệt là EPC

Experience in foreign project, in particular of EPC project is highly desirable

 • Kinh nghiệm trong quản lý hợp đồng

Experience in Contract Management

 • Kinh nghiệm về thi công

Experience in Construction Supervisor

 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm và 03 năm trong lĩnh vực xây lắp Dầu khí

Minimum 05 years of experience and 03 years on Oil and Gas Construction Field

Training/ Đào tạo

 • Theo công việc

Job training

 • Chính quy nếu cần

Formal if necessary

 • Đào tạo nội bộ hoặc tự đào tạo (Công ty sẽ trả phí nếu mục đích phục vụ công việc)

Internal training or Self-training (Company will pay fees if the purpose of work)

BENEFITS & WELFARE / LỢI ÍCH

 • Salary: Negotiable and competitive

Lương bổng: Đàm phán / cạnh tranh

 

GENERAL INFORMATION

 • Work Location: Vung Tau City (Ba Ria – Vung Tau Province)

Nơi làm việc: Thành Phố Vũng Tàu

 • Working hours: From 07:30 AM to 05:00 PM

Giờ làm việc: Từ 07h30 đến 17h00

 • Duration for applicaton: From March 30st 2017  to April 30st 2017

Thời gian nộp Hồ sơ: Từ ngày 30/03/2017 đến 30/04/2017

 

APPLICATION’S COMPONENTS/ THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

 • Postion Title

Chức danh công việc

 • Curiculumn vitae

Sơ yếu lý lịch

 • Application letter

Đơn ứng tuyển

 • Scanned/copy certificates of personal capability documents

Bản Copy hoặc Scan của các chứng chỉ liên quan hồ sơ năng lực cá nhân

 • Language: English

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

CONTACT INFORMATION:

Tới:                  Phòng Tổ chức Hành chính

To:                   Admin. and Organization Department

 

Địa chỉ:            Số 35G, đường 30/4, Phường 09, Thành phố Vũng Tàu
Address:          No. 35G, 30/4 Street, Ward.9, Vung Tau City

 

Điện thoại:      0643.835888/ 0643.835887; Line: 145 (Ms.Lan)

Tel:                  0643.835888/ 0643.835887; Line: 145 (Ms.Lan)

Fax:                 0643.835883/ 0643.835884   
Email:              lan.lt@pvc-pt.vn/lan.pvc@gmail.com