DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » DOBC công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

DOBC công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

DOBC công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: CBTT BB NQ DHDCD bat thuong 2022

HINH CK