DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin Tổng Công ty » PVC tổ chức thành công Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019

PVC tổ chức thành công Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019

Ngày 7/10, tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) được tiến hành với một số nội dung đáng chú ý như miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và thực hiện mua sắm thiết bị chính của Dự án Nhà máy Nhiện điện Thái Bình 2.


Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2019 của PVC

Tham dự có Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Hùng Dũng, Đại diện các Ban chuyên môn PVN; Ông Nguyễn Thành Lê – Giám đốc Khối tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI); Về phía PVC có các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc các  Ban điều hành, Chi nhánh, các đơn vị thành viên cùng các cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông PVC.


Ông Nguyễn Đình Thế Thành viên phụ trách HĐQT Tổng công ty PVC – Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung chính của Đại hội 

Đại hội cổ đông bất thường PVC đã thông qua một số nội dung cụ thể như miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 và báo cáo về việc thay đổi Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020 và Báo cáo về việc thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị chính Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Thế – Thành viên phụ trách HĐQT PVC đã trình bày Tờ trình ngày 4/10/2019 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc PVC.

Ông Nghiêm Quang Huy – Thành viên HĐQT, báo cáo việc thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị chính Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Thành viên Đoàn Chủ tịch Nghiêm Quang Huy cũng trình bày báo cáo ngày 4/10/2019 của HĐQT báo cáo về việc thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị chính Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Toàn bộ báo cáo, tờ trình về các nội dung trên đã được HĐQT PVC gửi đến từng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của PVC.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 361/TTr-XLDK ngày 4/10/2019 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc PVC. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, HĐQT PVC đang khuyết 01 thành viên. Bởi vậy, Đại hội quyết định bầu bổ sung thành viên còn thiếu của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020.

Ông Nguyễn Văn Đồng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Đồng – Phó Tổng giám đốc TCT, Trưởng Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020 như sau: Cổ đông PVN đề cử 01 ứng viên để bầu cử cho chức danh thành viên HĐQT là ông Lương Đình Thành – Tổng giám đốc PVC.

Ông Lương Đình Thành đã trúng cử Thành viên HĐQT Tổng công ty PVC nhiệm kỳ 2017-2020Ông Lương Đình Thành – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Tổng công ty PVC phát biểu tại Đại hội

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, đại hội đã thống nhất miễn nhiệm Thành viên HĐQT PVC nhiệm kỳ 2017-2020 với ông Nguyễn Đức Đạt và đề cử Thành viên HĐQT PVC để bầu cử là ông Lương Đình Thành. Kết quả bầu cử của đại hội xác định, ông Lương Đình Thành  đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị PVC nhiệm kỳ 2017 – 2020. Các cổ đông và Đoàn chủ tịch đã cùng nhau trao đổi một số nội dung thuộc chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam năm 2019.


Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Cuối cùng, Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết và Đại hội kết thúc lúc 11h10 cùng ngày.

 

Lưu Phạm -PVC