DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD Q2/2017

PXT GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD Q2/2017

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin giải trình biến động kết quả SXKD Quý 2/2017, với các nội dung liên quan, cụ thể như sau: 

xem chi tiết tại đây