DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT giải trình một số nội dung trên báo cáo soát xét bán niên năm 2017

PXT giải trình một số nội dung trên báo cáo soát xét bán niên năm 2017

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin giải trình một số nội dung trên báo cáo soát xét bán niên năm 2017, cụ thể như sau:

xem chi tiết tại đây