DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin Tập đoàn » Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Dấu ấn 2018