DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Công trình - Dự án » Dự án UFC 85